Deze website gebruikt cookies om je de beste gebruikerservaring te geven. Door het gebruik van de website stem je in met ons gebruik van cookies. Lees meer
Ik begrijp het

Privacy Statement - v1.0 - mei 2021

Node1 draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij verwerken vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

E-Mail

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens, die u ons toestuurt, bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de tag van de Google Tag Manager zo ingericht dat wij niet beschikken over uw IP en deze zodoende ook niet kunnen overbrengen naar Google. Uw klikgedrag wordt anoniem gedeeld met Google. Zij gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens van sollicitanten en medewerkers

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor het beoordelen van een sollicitatie en ook gegevens van medewerkers die nodig zijn voor het uitbetalen van salaris en andere personele zaken. Het gaat hierbij onder andere om namen, contactgegevens, CV's en bankrekeninggegevens. Wij bewaren CV’s niet langer dan tot 3 maanden na sollicitatie.

Persoonsgegevens bij uitvoering van projecten

Node1 voert innovatieve projecten uit ter verbetering van bedrijfsprocessen en het komt hierbij voor dat we persoonsgegevens ontvangen, die we verwerken in opdracht van klanten. Wij maken hiervoor zorgvuldig afspraken en leggen deze vast in verwerkersovereenkomsten, waarin expliciet staat hoe de informatiebeveiliging wordt geregeld.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatiebeveiliging

Node1 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens te beschermen. Het gaat hierbij onder andere om het instellen van een information security team, gebruik van encryptie voor websiteverkeer, back-ups, toegangsbeveiliging en screening van medewerkers. De informatiebeveiliging is opgezet volgens ISO 27001 en is extern getoetst door ICT Institute volgens de norm Security Verified (http://securityverified.nl).

Privacyrechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Node1 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@node1.com.

Node1 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).